Home » Parkingi- ochrona katodowa

Parkingi- ochrona katodowa

1. Parking podziemny w budynku wielorodzinnym

Obiekt: Parking podziemny – ochrona  katodowa zbrojenia przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: W trakcie prac projektowych, dokonano dokładnych oględzin konstrukcji oraz pobrano próbki do badań diagnostycznych sprawdzających zawartość chlorków i poziom karbonatyzacji. Wyniki wykazały przekroczenie dwukrotne normowych zawartość chlorków w stosunku do masy cementu w płycie stropowej oraz podciągach. Pomierzona wartość pH otuliny przy użyciu pH-metru z płyty stropowej na głębokości 3 cm wyniosła 11,1. Również zgodnie z kryterium Hausmana pokazującym rozpoczęcie procesów korozyjnych na powierzchni stali zbrojeniowej, iloraz stężenia jonów chlorkowych i wodorotlenowych był wielokrotnie większy niż graniczne 0,6. Po przeanalizowaniu wyników badań oraz możliwych kosztów naprawy, w zaleceniach naprawczych podano metody naprawy stropu oraz podciągu powołując się na normę PN-EN 1504-9 wraz z zasadą 3 metodą 3.1 ,,Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej’’ oraz zasadą 10 metodą 10.1 ,,Ochrona katodowa’’. Ochrona katodowa zbrojenia przy zastosowaniu protektorów cynkowych polega na stworzeniu ogniwa galwanicznego składającego się ze stali zbrojeniowej i protektora cynkowego o potencjale korozyjnym bardziej ujemnym (około –700 mV) od potencjału stali zbrojeniowej (około –400 mV).

Podczas wykonywanego remontu skuto i usunięto skażoną otulinę betonową od spodu stropu. Stal zbrojeniowa została oczyszczona mechanicznie. Następnie całą powierzchnię w miejscu napraw stropu od dołu zabezpieczono inhibitorem korozji TopGard Fe zgodnie z PN-EN 1504-9 i zasadą 11 metodą 11.3 ,,Stosowanie inhibitorów korozji na lub w betonie’’. Oczyszczone pręty zbrojeniowe zostały zabezpieczone poprzez montaż protektorów cynkowych TopZinc RS 70 o masie rdzenia 70 gram . Po wykonanych pomiarach ciągłości elektrycznej oraz rezystancji pomiędzy protektorami a chronionym zbrojeniem, wykonana została naprawa przy użyciu materiałów naprawczych PCC zgodnie z metodą 3.1 ,,Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej’’ oraz naniesiono barwne powłoki antykorozyjne.

2. Parking podziemny w budynku biurowym

Obiekt: Parking podziemny – ochrona  katodowa zbrojenia przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: Przed przystąpieniem do prac wykonano sprawdzenie potencjałów korozyjnych zbrojenia dolnego płyty żelbetowej stanowiącej strop parkingu podziemnego pomiędzy poziomami -1 i –2. Do badania potencjałów korozyjnych użyto elektrody miedziano-siarczanowej. Na podstawie badań wykonano mapę potencjałów korozyjnych oraz wyznaczono strefy z 95% i 50 % prawdopodobieństwem wystąpienia korozji zgodnie z normą ASTM-C 876-91 (ASTM C 876 – 91, Standard test method for half cell potentials of reinforcig steel in concrete).

Po przeanalizowaniu wyników badań oraz możliwych kosztów naprawy, w zaleceniach naprawczych podano metodę naprawy stropu powołując się na normę PN-EN 1504-9 zasadę 10 metoda 10.1 ,,Ochrona katodowa’’. Ochrona katodowa zbrojenia  przy zastosowaniu protektorów cynkowych polega na stworzeniu ogniwa galwanicznego składającego się ze stali zbrojeniowej i protektora cynkowego o potencjale korozyjnym bardziej ujemnym (około –700 mV) od potencjału stali zbrojeniowej (około –400 mV).

Dolne pręty stropu zabezpieczono poprzez pośredni montaż protektorów cynkowych TopZINC RS 210 o masie rdzenia 210g. Po wykonanych pomiarach ciągłości elektrycznej oraz rezystancji pomiędzy protektorami a chronionym zbrojeniem, wykonana została naprawa przy użyciu materiałów naprawczych PCC zgodnie z metodą 3.1 ,,Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej’’ oraz naniesiono barwne powłoki antykorozyjne.

3. Parking podziemny w budynku biurowym- handlowym

Obiekt: Parking podziemny – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: W trakcie prac projektowych, dokonano dokładnych oględzin konstrukcji oraz pobrano próbki do badań diagnostycznych sprawdzających zawartość chlorków. Wyniki badań wykazały znaczne przekroczenie normowych zawartości chlorków w stosunku do masy cementu w płycie stropu. Zgodnie z zharmonizowana norma PN-EN 1504-9 ochrona katodowa jest szczególnie odpowiednia w przypadki skażenia chlorkami lub intensywnej karbonatyzacji do głębokości zbrojenia, Brak ochrony skutkuje wysokim ryzykiem korozji zbrojenia. Ochrona kotodowa pozwala na skuteczne i długotrwałe ograniczenia korozji oraz przeciwdziała problemowi odtwarzającej się anody i skutkom skażenia betonu.

Zgodnie z wytycznymi normowymi zaprojektowano usunięcie skażonej i słabej warstwy betonowej do 3cm za główną liną zbrojenia, oczyszczenie stali zbrojeniowej, nasączenie betonu inhibitorem korozji TopGard Fe zgodnie z PN-EN 1504-9 i zasadą 11 oraz wykonanie ochrony katodowej zbrojenia przy zastosowaniu protektorów cynkowych TopZinc RS 210. Po wykonanych pomiarach ciągłości elektrycznej oraz rezystancji pomiędzy protektorami a chronionym zbrojeniem, wykonana została naprawa przy użyciu materiałów naprawczych SCC oraz nawierzchnio-izolacja.