Home » Ochrona katodowa zbrojenia TopZinc Anode

Ochrona katodowa zbrojenia TopZinc Anode

TopZinc ANODE to anody cynkowe montowane pośrednio do prętów zbrojeniowych tradycyjnych i sprężonych. Anody cynkowe TopZinc ANODE służą do ochrony katodowej w nowych lub remontowanych konstrukcjach zgodnie z normą PN-EN ISO 12696. Anody cynkowe TopZinc ANODE dobierane są na podstawie ilości oraz średnic zbrojenia, długości prognozowanej ochrony katodowej oraz klasy ekspozycji. Anody cynkowe TopZinc ANODE montowane są przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv oraz podłączane do zbrojenia przy użyciu kotwy elektrycznej TopZinc Electric Anchor. Anody cynkowe TopZinc ANODE zostały tak skonstruowane, aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych tradycyjnych lub sprężających. W system ochrony katodowej  TopZinc ANODE wchodzi:

  • Taśma anodowa TopZinc Tape S
  • Klej przewodzący TopZinc Conductiv
  • Kotwa elektryczna TopZinc Elektric Anchor
  • Zestaw połączeniowy TopZinc 
  • Anoda cynkowa TopZinc Anode
  • Warstwa laminująca TopZinc Resin

W przypadku obiektów remontowanych, ochrona katodowa zgodnie z normą PN-EN 1504-9 zasada 10, jest szczególnie odpowiednia w przypadku skażenia chlorkami lub karbonatyzacji otuliny. Ochrona katodowa pozwala na skuteczne i długotrwałe ograniczenie korozji oraz przeciwdziała problemowi odtwarzającej się anody. W przypadku wykonywania remontów , naprawy wykonywane tylko przy zastosowaniu materiałów naprawczych nie są skuteczne. W wymaganiach normowych znajdują się ograniczenia dotyczące zawartości jonów chlorkowych w zaprawach naprawczych do uzupełniania ubytków w betonie. W momencie, w którym naprawionej konstrukcji żelbetowej dojdzie do kontaktu cieczy, która znajduje się w porach betonu i zawiera chlorki, z cieczą z porów świeżej zaprawy naprawczej bez chlorków, zgodnie z zasadą wyrównania stężeń roztworów dojdzie do migracji chlorków do świeżej zaprawy naprawczej. Doprowadzi to do korozji „tradycyjnie naprawionego” zbrojenia. W celu doboru liczby protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia musimy znać średnicę oraz długości prętów zbrojeniowych do ochrony, klasę ekspozycji wg normy PN-EN 206-1  oraz zakładaną liczbą lat ochrony. W takich przypadkach należy wrażać zgodnie z europejską zharmonizowną norma PN-EN 1504-9 inne niż tradycyjne metody napraw konstrukcji np: zgodnie z zasadą 10 ochronę katodową przy zastosowaniu  ochronę katodowej zbrojenia. Po obliczeniu liczby potrzebnych anod cynkowych TopZinc Anode do ochrony katodowej zbrojenia , zalecane jest takie rozmieszczenie anod, aby zapewniony był równomierny rozdział prądu na całej długości pręta zbrojeniowego.

System TopZinc Anode dedykowany jest do np. stropów i słupów parkingów, konstrukcji cienkościennych, konstrukcji sprężonych oraz innych remontowanych lub nowych konstrukcji ze zbrojeniem tradycyjnym lub sprężonym.