Home » Mosty

Mosty

Antykorozja zbrojenia mostu antykorozja zbrojenia wiadukt

Obiekty mostowe to przeprawy inżynierskie, które w zależności od elementu narażone są na bardzo różne, czasem skrajnie agresywne czynniki. Oprócz stosowanych zabezpieczeń powłokowych, do wydłużenia żywotności zarówno nowych jak i naprawianych obiektów mostowych z pewnością należy stosować ochronę katodową zbrojenia , ochronę stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z   protektorami cynkowymi TopZinc R® TopZinc RS   lub TopZinc R® + do ochrony katodowej zbrojenia jak również zastosowania inhibitora korozji TopGard FEktóry wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

W związku z coraz powszechniejszym odejściem od stosowania powłok lub wypraw w obiektach mostowych, zastępując je hydrofobizacją, szczególnie w takich sytuacjach zalecane jest stosowanie ochrony katodowej zbrojenia,  antykorozji stali zbrojeniowej metodą traconej anody.
Protektory cynkowe TopZinc R® , TopZinc RS®lub TopZinc R+® do ochrony katodowej zbrojenia można skutecznie stosować dla elementów narażonych na klasę ekspozycji od X0 do XA3.
Szczególnie wysoką skuteczność ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej wykazują protektory cynkowe do ochrony katodowej zbrojenia w przypadku elementów żelbetowych narażonych na stałe lub cykliczne zawilgacanie lub całkowite zanurzenie w wodzie. W tych przypadkach, pory betonu wypełnione są cieczą i wówczas beton stanowi doskonały elektrolit, który powoduje bardzo równomierne roztwarzanie rdzenia cynkowego przy optymalnym potencjale ochronnym.
Zastosowanie protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE powoduje przyszłą  oszczędność środków finansowych. W przypadku wykonywania remontu planowego konstrukcji, naprawie podlega tylko powierzchnia betonowa. Stal ze względu na zastosowaną ochronę protektorami cynkowymi do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + nie będzie wymagała naprawy antykorozyjnej. Szacuje się, że w elemencie żelbetowym naprawianym, koszt naprawy zbrojenia ze względu na uszkodzenia korozyjne wynosi około 10 do 15 procent kwoty całkowitego remontu. W przypadku zastosowania protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia  TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE, koszt ten ulega całkowitemu zredukowaniu do zera.
W zależności od klasy ekspozycji danego elementu stosując kalkulator doboru protektorów dobierzecie Państwo odpowiedni rodzaj i ilość protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® +.

W przypadku wykonywania remontów konstrukcji, w których beton jest skażony chlorkami, a otulina skarbonatyzowana, naprawy wykonywane tylko przy zastosowaniu materiałów naprawczych nie są skuteczne. W wymaganiach normowych znajdują się ograniczenia dotyczące zawartości jonów chlorkowych w zaprawach naprawczych do uzupełniania ubytków w betonie. W momencie, w którym naprawionej konstrukcji żelbetowej dojdzie do kontaktu cieczy, która znajduje się w porach betonu i zawiera chlorki, z cieczą z porów świeżej zaprawy naprawczej bez chlorków, zgodnie z zasadą wyrównania stężeń roztworów dojdzie do migracji chlorków do świeżej zaprawy naprawczej. Doprowadzi to do korozji „tradycyjnie naprawionego” zbrojenia. W celu doboru liczby protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia musimy znać średnicę oraz długości prętów zbrojeniowych do ochrony, klasę ekspozycji wg normy PN-EN 206-1 [5] oraz zakładaną liczbą lat ochrony. W takich przypadkach należy wrażać zgodnie z europejską zharmonizowną norma PN-EN 1504-9 inne niż tradycyjne metody napraw konstrukcji np: zgodnie z zasadą 10 ochronę katodową przy zastosowaniu protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc RS
Protektory cynkowe do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + nadają się do antykorozji zbrojenia zarówno zwykłego jak i sprężonego.
Ze względu na zastosowanie specjalnego rdzenia cynkowego o bardzo wysokiej czystości, długoterminowe badania wykazały, że w przypadku występowania bardzo agresywnych czynników, (klasa ekspozycji XA3) potencjał ochronny mierzony na prętach ochronnych nie miał tendencji do wysokiego wzrostu, co ma wpływ na minimalizowanie wystąpienia ryzyka kruchości wodorowej stali, co w szczególności jest bardzo groźnym zjawiskiem w przypadku żelbetowych elementów sprężonych.