Home » Ochrona Katodowa Zbrojenia » Ochrona katodowa zbrojenia protektor TopZinc R+

Ochrona katodowa zbrojenia protektor TopZinc R+

Antykorozja zbrojenia Topzinc R+

TopZinc R®+ to protektor cynkowy do ochrony katodowej zbrojenia pośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego. Protektor cynkowy stosuje się  w przypadku, kiedy nie mamy  dostępu do prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy do ochrony katodowej prętów zbrojeniowych TopZinc R®+ podłącza się do zbrojenia przy użyciu zestawu podłączeniowego. Po podłączeniu protektora cynkowego do ochrony katodowej zbrojenia i wypełnieniu przestrzeni, w których znajduje się protektor do ochrony katodowej zbrojenia i zestaw podłączeniowy, rozpoczyna się proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® + chroni zbrojenie w elementach żelbetowych poddanych klasie ekspozycji zgodnie z  PN-EN 206-1:2003. Każdy z protektorów cynkowych TopZinc R® + posiada dwa metaliczne przewody podłączeniowe.

Protektor cynkowy do ochrony katodowej stali zbrojeniowej TopZinc R® +  występuje w trzech różnych wymiarach ze względu na to, że mieści wewnątrz różne wagowo rdzenie cynkowe:

TopZinc R – odmiana 70  wys:szer:grub [mm] 30:30:70 – z masą rdzenia cynkowego 70g

TopZinc R – odmiana 140 wys:szer:grub [mm] 30:50:70 – z masą rdzenia cynkowego 140g

TopZinc R – odmiana 210 wys:szer:grub [mm] 30:70:70 – z masą rdzenia cynkowego 210g

Standardową odmianą protektora cynkowego  TopZinc R® +  jest odmiana TopZinc R® + odmiana 70 z  70 gramowym rdzeniem cynkowym

W przypadku wykonywania remontów,  napraw  konstrukcji żelbetowych, w których beton jest skażony chlorkami, a otulina skarbonatyzowana, naprawy konstrukcji żelbetowych wykonywane tylko przy zastosowaniu materiałów naprawczych nie są skuteczne. W wymaganiach normowych  znajdują się ograniczenia dotyczące zawartości jonów chlorkowych w zaprawach naprawczych do naprawy konstrukcji żelbetowej . W momencie, w którym w naprawionej konstrukcji żelbetowej dojdzie do kontaktu cieczy, która znajduje się w porach betonu i zawiera chlorki, z cieczą z porów świeżej zaprawy naprawczej bez chlorków, zgodnie z zasadą wyrównania stężeń roztworów dojdzie do migracji chlorków do świeżej zaprawy naprawczej do naprawy konstrukcji żelbetowej . Doprowadzi to do korozji „tradycyjnie naprawionego” zbrojenia. W takim przypadku podczas naprawy konstrukcji żelbetowej powinniśmy wykonać elektrochemiczna ekstrakcję chlorków  lub/oraz wykonać ochronę katodową przy zastosowaniu protektorów cynkowych TopZinc do ochrony katodowej zbrojenia zgodnie z normą  PN-EN 1504-9. W celu doboru liczby protektorów cynkowych TopZinc do ochrony katodowej zbrojenia w naprawianej konstrukcji żelbetowej musimy znać średnicę oraz długości prętów zbrojeniowych do ochrony, klasę ekspozycji wg normy PN-EN 206-1 oraz zakładaną liczbą lat ochrony. Po obliczeniu liczby potrzebnych protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia, zalecane jest takie rozmieszczenie protektorów, aby zapewniony był równomierny rozdział prądu na całej długości pręta zbrojeniowego.

KARTA TECHNICZNA TopZinc R+ (pobierz)

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.

TopZinc R®+ is a zinc protector for cathodic protection of reinforcement (concrete cathodic protection) , indirectly attached to the rebar. The zinc protector is used when we do not have access to reinforcing bars. The zinc protector for cathodic protection of TopZinc R®+ rebars is connected to the reinforcement using a connection kit. After connecting the zinc protector for the concret cathodic protection of the reinforcement and filling the spaces in which the protector for the concctet cathodic protection of the reinforcement and the connection set are located, the process of corrosion protection of the reinforcement bars begins. The zinc protector for the cathodic protection of the TopZinc R® + reinforcement protects the reinforcement in reinforced concrete elements subjected to the exposure class in accordance with PN-EN 206-1:2003. Each of the TopZinc R® + zinc protectors has two metallic connecting wires. The zinc protector for concret cathodic protection of TopZinc R® +  reinforcing steel is available in three different sizes due to the fact that it contains zinc cores of different weights inside:

TopZinc R – variant 70 h:width:thick [mm] 30:30:70 – with a zinc core weight of 70g

TopZinc R – version 140 h:width:thick [mm] 30:50:70 – with a zinc core weight of 140g

TopZinc R – version 210 h:width:thick [mm] 30:70:70 – with a zinc core weight of 210g

The standard variety of the TopZinc R® +  is the TopZinc R® + variety 70 with a 70 gram zinc core

TopZinc® products are protected by patent law in Poland.