Home » Ochrona Katodowa Zbrojenia » Ochrona katodowa zbrojenia protektor TopZinc R

Ochrona katodowa zbrojenia protektor TopZinc R

ochrona antykorozyjna zbrojenia Topzinc Rochrona antykorozyjna zbrojenia Topzinc R mocowanie

TopZinc R® to protektor cynkowy do ochrony katodowej zbrojenia  bezpośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego. Protektor cynkowy do ochrony katodowej prętów zbrojeniowych stosuje się  w przypadku, kiedy mamy nieograniczony i swobodny dostęp do prętów zbrojeniowych.  Po zabetonowaniu elementów zbrojenia z podłączonymi uprzednio protektorami TopZinc R®, rozpoczyna się proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy do ochrony katodowej zbrojenia  TopZinc R® chroni pręty zbrojeniowe w elementach żelbetowych poddanych klasie ekspozycji zgodnie z  PN-EN 206-1:2003. Każdy z protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® posiada cztery metaliczne przewody podłączeniowe, specjalne zagłębienie wzdłuż dłuższego boku, które służy do odpowiedniego podłączenia protektora do pręta zbrojeniowego do ochrony katodowej zbrojenia.

Protektor cynkowy do ochrony katodowej stali zbrojeniowej TopZinc R® występuje w trzech różnych wymiarach ze względu na to, że mieści wewnątrz różne wagowo rdzenie cynkowe:

TopZinc R – odmiana 70  wys:szer:grub [mm] 30:40:70 – z masą rdzenia cynkowego 70g

TopZinc R – odmiana 210 wys:szer:grub [mm] 30:70:80 – z masą rdzenia cynkowego 210g

Standardową odmianą protektora cynkowego do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R®  jest odmiana TopZinc R®  odmiana 70  z  70 gramowym rdzeniem cynkowym oraz odmiana 210 z  210 gramowym rdzeniem cynkowym .

W przypadku wykonywania remontów,  napraw  konstrukcji żelbetowych, w których beton jest skażony chlorkami, a otulina skarbonatyzowana, naprawy konstrukcji żelbetowych wykonywane tylko przy zastosowaniu materiałów naprawczych nie są skuteczne. W wymaganiach normowych  znajdują się ograniczenia dotyczące zawartości jonów chlorkowych w zaprawach naprawczych do naprawy konstrukcji żelbetowej . W momencie, w którym w naprawionej konstrukcji żelbetowej dojdzie do kontaktu cieczy, która znajduje się w porach betonu i zawiera chlorki, z cieczą z porów świeżej zaprawy naprawczej bez chlorków, zgodnie z zasadą wyrównania stężeń roztworów dojdzie do migracji chlorków do świeżej zaprawy naprawczej do naprawy konstrukcji żelbetowej . Doprowadzi to do korozji „tradycyjnie naprawionego” zbrojenia. W takim przypadku podczas naprawy konstrukcji żelbetowej powinniśmy wykonać elektrochemiczna ekstrakcję chlorków  lub/oraz wykonać ochronę katodową przy zastosowaniu protektorów cynkowych TopZinc do ochrony katodowej zbrojenia zgodnie z normą  PN-EN 1504-9. W celu doboru liczby protektorów cynkowych TopZinc do ochrony katodowej zbrojenia w naprawianej konstrukcji żelbetowej musimy znać średnicę oraz długości prętów zbrojeniowych do ochrony, klasę ekspozycji wg normy PN-EN 206-1 oraz zakładaną liczbą lat ochrony. Po obliczeniu liczby potrzebnych protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia, zalecane jest takie rozmieszczenie protektorów, aby zapewniony był równomierny rozdział prądu na całej długości pręta zbrojeniowego.

KARTA TECHNICZNA TopZinc R (pobierz)

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.

TopZinc R® is a zinc protector for cathodic protection of reinforcement ( concrete cathodic protection) directly connected to the rebar. Zinc protector for cathodic protection of reinforcing  bars (concrete cathodic protection)is used when we have unlimited and free access to reinforcing bars. After concreting the reinforcement elements with the previously attached TopZinc R® protectors, the process of anti-corrosion protection of the reinforcing bars begins. Zinc protector for cathodic protection of reinforcement TopZinc R® protects reinforcing bars in reinforced concrete elements subjected to the exposure class in accordance with PN-EN 206-1:2003. Each of the TopZinc R® zinc protectors for the  cathodic protection of the reinforcement  (concrete cathodic protection) has four metallic connecting wires, a special recess along the long side, which is used to properly connect the protector to the reinforcing bar ( concrete cathodic protection) for the cathodic protection of the reinforcement  (concrete cathodic protection). Zinc protector for cathodic protection of TopZinc R® reinforcing steel (concrete cathodic protection) comes in three different sizes due to the fact that it contains zinc cores of various weights inside:

TopZinc R – variant 70 h:width:thick [mm] 30:40:70 – with a zinc core weight of 70g

TopZinc R – version 210 h:width:thick [mm] 30:70:80 – with a zinc core weight of 210g

The standard variety of the zinc protector for the cathodic protection (concrete cathodic protection) of the TopZinc R® reinforcement is the TopZinc R® variety, type 70 with a 70-gram zinc core and type 210 with a 210-gram zinc core.

TopZinc® products are protected by patent law in Poland.