Home » Ochrona Katodowa Zbrojenia » Ochrona katodowa zbrojenia protektor TopZinc RS

Ochrona katodowa zbrojenia protektor TopZinc RS

TopZinc RS to protektor do ochrony katodowej zbrojenia  bezpośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego o najmniejszych możliwych wymiarach, szczególnie dedykowany do konstrukcji remontowanych i konstrukcji z zaniżoną otuliną. Protektor cynkowy do ochrony katodowej zbrojenia do  stosuje się w przypadku, kiedy mamy nieograniczony i swobodny dostęp do prętów zbrojeniowych.  Po zabetonowaniu elementów zbrojenia z podłączonymi uprzednio protektorami cynkowymi do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc RS, rozpoczyna się proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy  do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc RS chroni pręty zbrojeniowe w elementach żelbetowych poddanych klasie ekspozycji zgodnie z  PN-EN 206-1:2003. Każdy z protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc RS posiada cztery metaliczne przewody podłączeniowe, specjalne zagłębienie wzdłuż dłuższego boku, które służy do odpowiedniego podłączenia protektora do pręta zbrojeniowego.

Protektor cynkowy do ochrony katodowej prętów zbrojeniowych TopZinc RS występuje w dwóch różnych wymiarach ze względu na to, że mieści wewnątrz różne wagowo rdzenie cynkowe:

TopZinc RS – odmiana 70  wys:szer:grub [mm] 15:30:55 – z masą rdzenia cynkowego 70g

TopZinc RS – odmiana 210 wys:szer:grub [mm] 15:60:65 – z masą rdzenia cynkowego 210g

W przypadku wykonywania remontów konstrukcji, w których beton jest skażony chlorkami, a otulina skarbonatyzowana, naprawy wykonywane tylko przy zastosowaniu materiałów naprawczych nie są skuteczne. W wymaganiach normowych znajdują się ograniczenia dotyczące zawartości jonów chlorkowych w zaprawach naprawczych do uzupełniania ubytków w betonie. W momencie, w którym naprawionej konstrukcji żelbetowej dojdzie do kontaktu cieczy, która znajduje się w porach betonu i zawiera chlorki, z cieczą z porów świeżej zaprawy naprawczej bez chlorków, zgodnie z zasadą wyrównania stężeń roztworów dojdzie do migracji chlorków do świeżej zaprawy naprawczej. Doprowadzi to do korozji „tradycyjnie naprawionego” zbrojenia. W celu doboru liczby protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia musimy znać średnicę oraz długości prętów zbrojeniowych do ochrony, klasę ekspozycji wg normy PN-EN 206-1 [5] oraz zakładaną liczbą lat ochrony. W takich przypadkach należy wrażać zgodnie z europejską zharmonizowną norma PN-EN 1504-9 inne niż tradycyjne metody napra konstrukcji np: zgodnie z zasadą 10 ochronę katodową przy zastosowaniu protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc RS. Po obliczeniu liczby potrzebnych protektorów do ochrony katodowej zbrojenia , zalecane jest takie rozmieszczenie protektorów do ochrony katodowej zbrojenia , aby zapewniony był równomierny rozdział prądu na całej długości pręta zbrojeniowego.

KARTA TECHNICZNA TopZinc RS (pobierz)

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.

TopZinc RS is a protector for concrete cathodic protection of reinforcement directly connected to the smallest possible size rebar, especially dedicated to renovated structures and structures with reduced concrete cover. A zinc protector for concrete cathodic protection of reinforcement is used when we have unrestricted and free access to reinforcing bars. After concreting the reinforcement elements with previously attached zinc protectors for concrete cathodic protection of the TopZinc RS reinforcement, the process of corrosion protection of the reinforcement bars begins. Zinc protector for concrete cathodic protection of TopZinc RS reinforcement protects reinforcing bars in reinforced concrete elements subjected to the exposure class in accordance with PN-EN 206-1:2003. Each of the zinc protectors for concrete cathodic protection of TopZinc RS reinforcement has four metallic connecting wires, a special recess along the long side, which is used to properly connect the protector to the rebar. Zinc protector for concrete cathodic protection of TopZinc RS reinforcement bars comes in two different sizes due to the fact that it contains different weight zinc cores inside:

TopZinc RS – variant 70 h:width:thick [mm] 15:30:55 – with a zinc core weight of 70g

TopZinc RS – version 210 h:width:thick [mm] 15:60:65 – with zinc core weight 210g

In the case of repairs of structures in which the concrete is contaminated with chlorides and the lagging is carbonated, repairs performed only with the use of repair materials are not effective. The standard requirements contain restrictions on the content of chloride ions in repair mortars for filling cavities in concrete. When the repaired reinforced concrete structure comes into contact with the liquid contained in the pores of the concrete and contains chlorides with the liquid from the pores of the fresh repair mortar without chlorides, according to the principle of equalization of solution concentrations, chlorides will migrate to the fresh repair mortar. This will lead to corrosion in reinforced concrete of the „traditionally repaired” reinforcement. In order to select the number of zinc protectors for the concrete cathodic protection of the reinforcement, we need to know the diameter and length of the reinforcement bars to be protected, the exposure class according to the PN-EN 206-1 standard [5] and the assumed number of years of protection. In such cases, in accordance with the European harmonized standard PN-EN 1504-9, other than traditional methods of structural repair should be implemented, e.g. in accordance with principle 10, concrete cathodic protection using zinc protectors for concrete cathodic protection of the TopZinc RS reinforcement. After calculating the number of needed protectors for the concrete cathodic protection of the reinforcement, it is recommended to arrange the protectors for the concrete cathodic protection of the reinforcement in such a way as to ensure an even distribution of current along the entire length of the reinforcing bar.