TopZinc RS

TopZinc RS to protektor do ochrony katodowej zbrojenia  bezpośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego o najmniejszych możliwych wymiarach, szczególnie dedykowany do konstrukcji remontowanych i konstrukcji z zaniżoną otuliną. Protektor cynkowy do  stosuje się w przypadku, kiedy mamy nieograniczony i swobodny dostęp do prętów zbrojeniowych.  Po zabetonowaniu elementów zbrojenia z podłączonymi uprzednio protektorami cynkowymi TopZinc RS, rozpoczyna się proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy  TopZinc RS chroni pręty zbrojeniowe w elementach żelbetowych poddanych klasie ekspozycji zgodnie z  PN-EN 206-1:2003. Każdy z protektorów cynkowych TopZinc RS posiada cztery metaliczne przewody podłączeniowe, specjalne zagłębienie wzdłuż dłuższego boku, które służy do odpowiedniego podłączenia protektora do pręta zbrojeniowego.

Protektor cynkowy do ochrony katodowej prętów zbrojeniowych TopZinc RS występuje w dwóch różnych wymiarach ze względu na to, że mieści wewnątrz różne wagowo rdzenie cynkowe:

TopZinc RS – odmiana 70  wys:szer:grub [mm] 15:30:55 – z masą rdzenia cynkowego 70g

TopZinc RS – odmiana 210 wys:szer:grub [mm] 15:60:65 – z masą rdzenia cynkowego 210g

W przypadku wykonywania remontów konstrukcji, w których beton jest skażony chlorkami, a otulina skarbonatyzowana, naprawy wykonywane tylko przy zastosowaniu materiałów naprawczych nie są skuteczne. W wymaganiach normowych znajdują się ograniczenia dotyczące zawartości jonów chlorkowych w zaprawach naprawczych do uzupełniania ubytków w betonie. W momencie, w którym naprawionej konstrukcji żelbetowej dojdzie do kontaktu cieczy, która znajduje się w porach betonu i zawiera chlorki, z cieczą z porów świeżej zaprawy naprawczej bez chlorków, zgodnie z zasadą wyrównania stężeń roztworów dojdzie do migracji chlorków do świeżej zaprawy naprawczej. Doprowadzi to do korozji „tradycyjnie naprawionego” zbrojenia. W celu doboru liczby protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia musimy znać średnicę oraz długości prętów zbrojeniowych do ochrony, klasę ekspozycji wg normy PN-EN 206-1 [5] oraz zakładaną liczbą lat ochrony. W takich przypadkach należy wrażać zgodnie z europejską zharmonizowną norma PN-EN 1504-9 inne niż tradycyjne metody napra konstrukcji np: zgodnie z zasadą 10 ochronę katodową przy zastosowaniu protektorów cynkowych TopZinc RS. Po obliczeniu liczby potrzebnych protektorów, zalecane jest takie rozmieszczenie protektorów, aby zapewniony był równomierny rozdział prądu na całej długości pręta zbrojeniowego.

KARTA TECHNICZNA TopZinc RS

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.